top of page

חידוש ארגז הכלים

HIGH-LOW MAP©

מפה המציגה על 2 צירים את ציון הממדים המחוללים את המחוייבות הארגונית מול המשקל של המחוללים כפי שמתקבלים עפ"י אחוז השונות המוסברת שלהם ביחס לתוצאה הסופית. המפה מאפשרת לזהות בקלות את אותם ממדים בעלי האימפקט הגבוה על המחוייבות הארגונית ומהווה לכן כלי תומך החלטה ממדרגה ראשונה לגבי תכניות הפעולה הנדרשות

HIGH-LOW MAP©

SPLITINDEX©

טכניקה ויזואלית עוצמתית מאוד להבנת הגורמים המשפיעים על דפוס מסיים בארגון (נטייה לעזוב, נטייה להמליץ...). שימוש בטכניקה נהפך לסטנדרט בניתוחי סקרי עמדות המבוצעים על ידינו

SPLITINDEX©

DIFFERENTIATORS©

טכניקה ייחודית המאפשרת לזהות את הפרמטרים הדמוגראפיים והארגוניים אשר יוצרים את השונות המשמעותית ביותר בתוצאות הן ברמת התוצאה הסופית (מחוייבות העובד/הלקוח) והן במחוללים של התוצאה. זיהוים מאפשר להרחיב את ההבנה אודות המנגנונים המתווכים ביצירת השונות בין רמות הפרמטרים השונים

DIFFERENTIATORS©

LOYALTY MATRIX

מטריצהת 2X2 הממפה את העובדים לפי דרגת הנאמנות שלהם לארגון כתלות ברמת שביעות הרצון שלהם. עובד בלתי מרצוה אך נאמן (רוצה להישאר) ימוקם במשבצת ה-Trapped

LOYALTY MATRIX
bottom of page